Cunning crocodilebest forex scalping

Cunning crocodilebest forex scalping 3.10

No permission to download

Scalping Forex Ea

Active member
Scalping Forex Ea submitted a new resource:

Cunning crocodilebest forex scalping - D!NNNNDoNNNDdeg D,D 1/2 D'D,DoDdegND 3/4 NDdeg. Crocodile (DY=D,NNND1A DoND 3/4 DoD 3/4 D'D,D")A

D!NNNNDoNNNDdeg D,D 1/2 D'D,DoDdegND 3/4 NDdeg. Crocodile (DY=D,NNND1A DoND 3/4 DoD 3/4 D'D,D")A (D?ND,D 1/4 DuD 1/2 DuD 1/2 D 1/2 D 1/2 D NNNo NDuD 1/2 DuA
  1. D 3/4 D+-NND 1/2 D 3/4 D1A MA (SMA,A LWMA) D,D "D,A . D'D2NNN ADuDu AD 3/4 D+-D+-NDuD 1/2 D,D1 A
  2. <> F = >* AD, A
  3. <> S = <> / ,A
D+-DuNNNNND,N NNDuD 1/4 DPDu A D?DuND,D 3/4 D 3/4 D 1/4 NNNNDuD 1/4 DPDuD 1/2 D 1/2 D,N. A DNNNDu NND, A DoND,D2NDu A D?DuNDuNDuDoDdegNNNNN A D2D2DuD,D 1/2 NN A ND 3/4...

Read more about this resource...
 
Top